ทำเนียบผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

 

ายชื่อผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึงปัจจุบัน จำแนกตามแผนกวิชา ๘ แผนกดังนี้

  • แผนกแพทยศาสตร์
  • แผนกวิทยาศาสตร์
  • แผนกวิศวกรรมศาสตร์
  • แผนกเกษตรศาสตร์
  • แผนกธรรมศาสตร์
  • แผนกอักษรศาสตร์
  • แผนกทันตแพทยศาสตร์
  • แผนกสัตวแพทยศาสตร์
เนื้อหาเว็บไซต์

ติดต่อมูลนิธิอานันทมหิดลเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิที่:

คุณคมศร อรรฆยพิศุทธิ์

สำนักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล
ชั้น ๑ อาคาร ๖๐๙ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๗
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๘