รายนามผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ จำแนกตามแผนกวิชา

แผนกแพทยศาสตร์

ลำดับที่ชื่อ
สาขา
ระยะเวลาที่ศึกษา
สถาบันที่ศึกษาปริญญาที่ได้รับสถานที่ทำงานปัจจุบัน
1ศ. นพ.ประเวศ วะสี
Hematology
2500 – 2503
University of Colorado, USA;Ph.D.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
เกษียณอายุ
2ศ. นพ.ประเวศ วะสี
Human Genetics
2503 – 2504
University of London, UK  
3ศ. นพ.จรัส สุวรรณเวลา
Neurosurgery
2502 – 2506
Baptist Hospital; Bowman Gray School of Medicine; Wake Forest University, USAM.S., American Board of Neurological Surgeryคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกษียณอายุ
4ศ. พญ. ท่านผู้หญิงศรีจิตรา บุนนาค
Endocrinology and Metabolism
2502 – 2508
University of Chicago, USAPh.D.; Residency Training in Internal Medicine, Trainee in Endocrinologyคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกษียณอายุ
5ผศ. นพ.ถนอม มะโนทัย
Obstetrics and Gynecology
2504 – 2508
University of Chicago, USAM.S.; American Board of Obstetrics & Gynecologyเกษียณอายุ
6ศ. นพ.ไพบูลย์ สุทธิวรรณ
Surgery
2507 – 2513
Mayo Graduate School of Medicine; University of Texas, USAAmerican Board of Surgery; Certificate in Pediatric Surgery; F.A.C.S.เกษียณอายุ
7นพ.สง่า ภู่ตระกูล
Biochemistry
2510 – 2513
University of British Columbia, CanadaPh.D.ถึงแก่กรรม
8รศ. นพ.สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา
Orthopedic Surgery
2511 – 2513
Albany Medical Center, USAAmerican Board of Orthopedic Surgeryคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกษียณอายุ
9ผศ. พญ.ฤทัย สกุลแรมรุ่ง
Immunology and Bacteriology
2511 – 2513
University of Toronto School of Hygiene, CanadaDiploma in Bacteriologyถึงแก่กรรม
10ศ. นพ.มานิตย์ ลิมปพยอม
Orthopedic Surgery
2508 – 2514
Harvard University; Albany Medical College; New York University, USAAmerican Board of Orthopedic Surgery; Certificate in Pediatric Orthopedic Surgery; Certificate in Hand Surgeryเกษียณอายุ
11ผศ. นพ.ศักดิ์ชัย ผลประเสริฐ
Surgery
2510 – 2514
University of Edinburgh, UKF.R.C.S.โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่
12ศ. นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา
Pediatrics, Infectious Diseases, Microbiology & Immunology
2509 – 2515
University of Illinois Medical Center, USAAmerican Board of Pediatrics; Ph.D.นายกแพทยสภา
โรงพยาบาลลาดพร้าว
13รศ. นพ.วิรัช บริรักษ์จรรยาวัตร
Hepatobiliary Diseases
2514 – 2515
King’s College, University of London, UK เกษียณอายุ
14ศ. นพ.เกษม วัฒนชัย
Internal Medicine and Cardiovascular Disease
2512 – 2517
University of Chicago, USAAmerican Board of Internal Medicine; Subspecialty Board of Cardiovascular Diseaseองคมนตรี
15

นพ.ธีรยุทธ ชำนาญเวช

2510 – 2519

  อยู่ต่างประเทศ
16

นพ.สมเกียรติ โรจนสถิตย์

2512 – 2519

  อยู่ต่างประเทศ
17

พญ.จิตรา อนุราษฎร์

2513 – 2519

  อยู่ต่างประเทศ
18ศ. นพ.พุทธิพร เธียรประสิทธิ์
Neurosurgery
2513 – 2519
University of Minnesota, USAAmerican Board of Neurological Surgery; Ph.D.อยู่ต่างประเทศ
19รศ. พญ.จินตนา ศิรินาวิน
Internal Medicine Medical Genetics
2513 – 2520
Albert Einstein Medical Center; University of Oregon Medical School, USA; Northwick Park Hospital and Clinical Health Science Center, UKCertificate of Postdoctoral Clinical Fellowship in Medical Genetics; M.R.C.P. (UK)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
20ผศ. นพ.ประโยชน์ พุทธิรักษ์กุล
Plastic Surgery
2514 – 2520
University of Michigan, USAAmerican Board of Plastic Surgeryคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21พญ.ลัดดาวัลย์ สัญญปรีดากุล
Pharmacology
2515 – 2520
Johns Hopkins University; Ohio State University, USAPh.D.คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22ศ. นพ.ประพันธ์ ภานุภาค
Microbiology-Immunology Internal Medicine and Allergy
2513 – 2521
University of Colorado, USAAmerican Board of Internal Medicine; American Board of Allergy and Immunology; Ph.D.ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
23ศ. นพ.กอบชัย พัววิไล
Internal Medicine and Endocrinology
2517 – 2522
New England Deaconess Hospital; Harvard University; Northwestern University
School of Medicine, USA
American Board of Internal Medicine; Subspecialty Board of Endocrinology & Metabolismคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
24รศ. นพ.ธีระ ศิริสันธนะ
Infectious Diseases
2518 – 2522
Indiana University; University of Chicago, USAAmerican Board of Internal Medicine; Subspecialty Board of Infectious Diseaseคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25นพ.พินิจ ลิ้มสุคนธ์
Neurology
2519 – 2522
University of Newcastle Upon Tyne, UKM.R.C.P. (UK)โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 2
26พลโท นพ.สีมา ศุภเกษม
Internal Medicine and Neurology
2520 – 2522
University of Newcastle Upon Tyne, UKM.R.C.P. (London)วิทยาลัยแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
27ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
Internal Medicine and Neurology
2521 – 2522
University of Newcastle Upon Tyne, UKM.R.C.P. (UK); F.R.C.P. (London), (Edinburgh), (Glasgow)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
28นพ.ปรีชา สุพันธุ์วณิช
Plastic Surgery
2515 – 2523
University of Colorado, USAAmerican Board of Plastic Surgery; F.A.C.S.อยู่ต่างประเทศ
29นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
Immunology
2516 – 2523
Hammersmith Hospital, UKM.R.C.P. (London)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
30ศ. นพ.ปรีดา พัวประดิษฐ์
Neurology
2519 – 2523
Hammersmith Hospital, UKM.R.C.P. (London)ถึงแก่กรรม
31พญ.ศรีเรือน ศุภพิทยากุล
Allergy, Immunology and Infectious Disease
2519 – 2523
University of Wisconsin; University of Chicago, USAAmerican Board of Allergy & Immunology; American Board of Infectious Diseaseอยู่ต่างประเทศ
32รศ. พญ.ดวงใจ กสานติกุล
Pediatrics and Adolescence Psychology & Psychiatry
2519 – 2525
University of Southern California, USAAmerican Board of Psychiatryคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33ศ. นพ.วีระ กสานติกุล
Neuropathology
2519 – 2525
Vanderbilt University; University of California, USACertificate of Fellowship Training in Neuropathologyคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
34ศ. พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์
Internal Medicine Epidemiology, Infectious Disease
2519 – 2525
University of Bristol, UK; Tulane University, Indiana University, USAF.R.C.P. (London); M.P.H.คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
35รศ. พญ.สุมิตรา ทองประเสริฐ
Hematology-Oncology
2522 – 2526
Memorial Sloan Kettering, USACertificate in Hematology-Oncologyคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
36

นพ.สันติ จำรูญกุล

2524 – 2526

  สันติ-นภาพรคลีนิค
37นพ.สุทัศน์ ศรีพจนารถ
Cardiovascular Surgery
2525 – 2527
Texas Heart Institute, USACertificate in Cardiovascular Surgeryคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
38นพ.โสภณ จิรสิริธรรม
Vascular Surgery
2525 – 2527
University of Londonl Cambridge University, UKCertificate of Vascular Surgery; Certificate of Transplantationคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
39ผศ. พญ.มัทนา หาญวนิชย์
Infectious Diseases
2523 – 2528
University of New Mexico; Johns Hopkins University, USA; University of Geneva, SwitzerlandCertificate of Fellowship Training in Infectious Diseaseคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40ผศ. พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ
Allergy and Cinical Immunology
2526 – 2528
Tulane University, USACertificate of Fellowship Training in Allergy and Clinical Immunologyคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
41รศ. นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค
Gastroenterology
2526 – 2528
Western General Hospital; University of Edinburgh, UKF.R.C.S. (Glasgow)โรงพยาบาลลาดพร้าว
42รศ. พญ.จริยา เลิศอรรฆยมณี
Anaesthesiology
2526 – 2528
Guy’s Hospital, UKFellowship of Faculty of Anaesthetics; Royal College of Surgeonsคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
43รศ. พญ.การุณพันธุ์ สุรพงศ์
Intensive Care
2527 – 2528
Auckland Hospital, New Zealand; St. Vincent’s Hospital, Sydney, AustraliaCertificate of Trainingโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
44พญ.สวันทนา เหมะจุฑา
Neurophysiology
2523 – 2529
Hammersmith Hospital, UKM.R.C.P. (London)อยู่ต่างประเทศ
45ศ. นพ.ธานินทร์ ภู่พัฒน์
Forensic Pathology Neuropathology
2525 – 2529
Los Angeles Country Hospital; University of Southern California, USACertificate of Training in Forensic Pathology and Neurologyคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
46รศ. นพ.สมชัย ปรีชาสุข
Orthopedic Surgery
2526 – 2529
Liverpool University, UKM.S.ถึงแก่กรรม
47รศ. นพ.ชัยวัฒน์ ฑีฆเสนีย์
Ophthalmology & E.N.T.
2526 – 2529
New York Eye & Ear Infirmary Medical College, Harward Medical School, USACertificate in Cornea & External Segment Lase; Certificate in Glaucoma & Interior Segment Laserคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
48ศ. นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน
Immunology & Hematology
2526 – 2529
Hammersmith Hospital, UKPostgraduate Research Fellowship in Immunology & Hematologyคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
49รศ. นพ.พิศาล ไม้เรียง
Internal Medicine
2526 – 2529
St. James Hospital, Leeds University, UKResearch Fellowshipคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50ศ. นพ.ธนพล ไหมแพง
Surgical Oncology
2527 – 2529
Roswell Park Memorial Institute, USACertificate in Surgical Oncology and Solid Tumour Chemotherapyคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
51ศ. พญ.เลิศลักขณา ภู่พัฒน์
Immunopathology
2527 – 2529
Los Angeles County Hospital; University of Southern California Medical Center, USACertificate in Postdoctoral Training in Immunopathologyคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52รศ. นพ.ธีรพร วุฒิยวนิช
Reproductive Endocrinology
2527 – 2529
New York Hospital-Cornell Medical Center;
Mayo Graduate School of Medicine, Mayo Clinic, USA;
Certificate of Trainingคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53รศ. นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์
Craniofacial Surgery
2528 – 2529
Adelaide Children’s Hospital: Royal Adelaide Hospital, Australia; Nassau County Medical Center and N.Y.U. Institute of Reconstructive Plastic Surgery, USACertificate of Training in Craniofacial Surgeryคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54พันเอก นพ.ประสาท เหล่าถาวร
Cardiology
2527 – 2530
Hammersmith Hospital, UK; Emory University, USADiploma in Cardiology; Certificate of Training in Cardiologyวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
55นพ.โชคชัย จารุศิริพิพัฒน์
Nephrology
2530 – 2532
University of Colorado Health Sciences Center School of Medicine, USAFellowship in Nephrologyโรงพยาบาลสมิติเวช
56รศ. นพ.ธีรพร วุฒิยวนิช
Clinical Epidemiology
2532 – 2533
McMaster University, Canada;M.Sc. 
57ศ. นพ.เยื้อน ตันนิรันดร
Maternal-Fetal Medicine
2531 – 2533
Royal Postgraduate Medicine School, Queen Charlotte and Chelsea Hospital, University of London, UKCertificate in Maternal-Fetal Medicineคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
Immunology
2530 – 2534
Cambridge University, UK; University of Corolado Health Sciences Center, USAPh.D.; Certificate of Postdoctoral Trainingคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
59นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
Cardiology
2532 – 2534
University of Alberta Hospitals, Edmonton, Alberta, Canada; University of California Davis, USACertificate of Clinical and Research Trainingโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
60รศ. นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ
Cardiovascular Surgery
2532 – 2534
Texas Heart Institute, USAFellowship in Cardiovascular Surgeryคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
61รศ. นพ.พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ
Vascular Surgery
Hepatobiliary Surgery
Endoscopic Surgery
2535 – 2537
University Hospital of Wales, UKCertificate of Clinical Fellowship Trainingคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
62พันเอก นพ.สุรจิต สุนทรธรรม
Emergency Medicine
2536 – 2538
Medical College of Pennsylvania, USACertificate of Training in Emergency Medicine 
63รศ. พญ.นิจศรี ชาญณรงค์
Advanced Neurology
2537 – 2539
Massachusetts General Hospital; Harvard University, USAClinical Fellowship in Advanced Neurologyคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
64รศ. นพ.ธีรพร วุฒิยวนิช
Assisted Reproductive Technology
2539 – 2540
Nottingham University, UKM. Med. Sci
(with distinction)
 
65พญ.อรณี ตั้งเผ่า
Clinical Pharmacology
2535 – 2540
McMaster University, Canada; Stanford University Medical Center, USAM.Sc.;
Certificate of Clinical Research Fellowship in Clinical Pharmacology
อยู่ต่างประเทศ
66นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
Internal Medicine & Medical Genetics
2535 – 2542
University Hospitals of Cleveland, USAAmerican Board of Medical Genetics; American Board of Internal Medicineคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
67นพ.มาโนช โชคแจ่มใส
Medical Education
2541 – 2542
University of Dundee, UKM.Sc.คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
68พญ.ลลิตา ขาวเธียร
Internal Medicine Endocrinology
2536 – 2543
University of Massachusetts, USAPh.D.อยู่ต่างประเทศ
69นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
General Psychiatry, Child and Adolescent Psychiatry
2537 – 2543
Washington University School of Medicine, USAAmerican Board of Psychiatry and Neurologyคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
70พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ
Pediatric Hematology/Oncology
2539 – 2543
University of Tennessee, USAAmerican Board of Pediatrics;
Subspecialty Board of Pediatric Hematology/Oncology
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
71นพ.ปารยะ อาศนะเสน
Otolaryngology, Allergy and Rhinology Sleep Disorder
2540 – 2543
University of Chicago, USACertificate of Research Fellowship in Rhinology and Allergyคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
72พญ.กนกวรรณ บุญญพิสิฎฐ์
Neurology
2538 – 2544
University Hospitals of Cleveland, USAAmerican Board of Psychiatry and Neurology; American Board of Clinical Neurophysiologyคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
73ผศ. นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
Internal Medicine, Endocrinology, Diabetes and Metabolism
2536 – 2545
Albert Einstein Medical Center, University of California, San Francisco, USAAmerican Board of Internal Medicine; Subspecialty Board of Endocrinology, Diabetes and Metabolism; Ph.D.คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
74นพ.ธัญญพงษ์ ณ นคร
Bone Marrow Transplantation
2539 – 2546
Stanford University, USA; Hammersmith Hospital, Imperial College, UKPh.D., Certificate in Clinical Fellowship Trainingคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
75นพ.ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา
Molecular Genetics
2544 – 2547
Tufts University School of Medicine, USACertificate of Fellowship Training in Maternal-Fetal Medicine and Perinatal Geneticsคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
เนื้อหาเว็บไซต์

ติดต่อมูลนิธิอานันทมหิดลเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิที่:

คุณคมศร อรรฆยพิศุทธิ์

สำนักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล
ชั้น ๑ อาคาร ๖๐๙ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๗
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๘