วัตถุประสงค์ของมูลนิธิอานันทมหิดล

 

มูลนิธิอานันทมหิดล มีวัตถุประสงค์หลัก ๔ ข้อคือ

๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นสูงด้วยการพระราชทานทุนให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในประเทศไทยผู้มีคุณสมบัติดีเด่นทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมไปศึกษา ต่อในสาขาวิชาอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการจนถึงขั้นสูงสุด ณ ต่างประเทศ แล้วนำความรู้กลับมาถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหลัง ตลอดจนช่วยในการพัฒนาประเทศ

๒. เพื่อพระราชทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพหรือเพื่อค้นคว้าแก่ผู้ได้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษากลับมาทำงานในประเทศไทย ที่มีความสามารถดีเยี่ยม มีคุณธรรม และความประพฤติดีเป็นกรณี ๆ ไป

๓. จัดตั้งสถาบันค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษาและกลับมาทำงานในประเทศไทย ได้ทำการค้นคว้าทางวิชาการต่อไป และ

๔. ร่วมมือกับสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน เพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการ กว้างขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น

นอกจากวัตถุประสงค์หลัก ๔ ข้อแล้ว มูลนิธิยังมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยทาง การแพทย์และพัฒนาศักยภาพของอาจารย์แพทย์ จึงได้จัดตั้งกองทุนส่งเสริมบัณฑิตให้แก่ อาจารย์แพทย์ที่อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมอีกด้วย

เนื้อหาเว็บไซต์

ติดต่อมูลนิธิอานันทมหิดลเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิที่:

คุณคมศร อรรฆยพิศุทธิ์

สำนักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล
ชั้น ๑ อาคาร ๖๐๙ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๗
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๘