จากทุนแห่งปัญญาสู่คลังแห่งความรู้: ๘ แผนกวิชา

 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มูลนิธิอานันทมหิดลในวันนี้ ได้สร้างสรรค์ผลิตผลทางวิชาการขั้นสูง อันเป็นดอกผลแห่งการสะสม เรียนรู้ ผ่านคืนและวันแห่งวิริยะอุตสาหะ ตลอดระยะเวลาถึงกึ่งศตวรรษ วันนี้ทุนแห่งปัญญาได้สะสมเป็นคลังแห่งความรู้คู่ผืนแผ่นดินไทย

บทบาทในวันนี้ของมูลนิธิอานันทมหิดล คือการยังประโยชน์ให้สังคมไทยพัฒนา และก้าวสู่อนาคตด้วยความเข้มแข็ง ด้วยปัญญา ด้วยความหลากหลายของแผนกวิชาทั้ง ๘ แผนก ซึ่งมิได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศเท่านั้น แต่ยังสนองตอบความหลากหลายและความซับซ้อนของภูมิปัญญาไทย ณ วันนี้ มูลนิธิอานันทมหิดล ที่เริ่มต้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพียง ๒๐,๐๐๐ บาท ได้หยั่งราก แตกหน่อในแผ่นดินไทย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มี ๘ แผนก ได้แก่

  • แผนกแพทยศาสตร์
  • แผนกวิทยาศาสตร์
  • แผนกวิศวกรรมศาสตร์
  • แผนกเกษตรศาสตร์
  • แผนกธรรมศาสตร์
  • แผนกอักษรศาสตร์
  • แผนกทันตแพทยศาสตร์ และ
  • แผนกสัตวแพทยศาสตร์
เนื้อหาเว็บไซต์

ติดต่อมูลนิธิอานันทมหิดลเกี่ยวกับกิจการของมูลนิธิที่:

คุณคมศร อรรฆยพิศุทธิ์

สำนักงานประสานงานมูลนิธิอานันทมหิดล
ชั้น ๑ อาคาร ๖๐๙ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๗
โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๖๑๕๘